Beleidsplan

DORPSKERK ABCOUDE
protestantse gemeente te Abcoude

 Beleidsplan 2016-2020 en Actieplan 2016
Op weg naar 2020: tussen traditie en vernieuwing


Identiteit, visie en uitgangspunten voor het beleid
Op weg naar 2020: tussen traditie en vernieuwing…

Wat kenmerkt de Protestantse Gemeente te Abcoude? Wie zijn wij?

Om zinvol over de toekomst te spreken hebben we naar onze identiteit gekeken en ons afgevraagd hoe het nu gaat. Een gedeelde visie op onze identiteit is immers nodig  om met elkaar werk te maken van de toekomstbestendigheid van onze gemeente.

Ontwikkelingen

Door het dorpse karakter van Abcoude en de demografische ontwikkelingen is  rond de Dorpskerk een pluriforme geloofsgemeenschap ontstaan: boeren, burgers, buitenlui, hervormd, gereformeerd, evangelisch of vrijzinnig etc. De Dorpskerk herbergt mensen met  verschillende verhalen en een heel diverse geloofsbeleving. We zijn een open, veelvormige en veelzijdige gemeenschap van gelovigen. De onderlinge verschillen en het respect daarvoor maken wezenlijk deel uit van onze identiteit.

De context van ons gemeente-zijn wordt gevormd door enerzijds een traditioneel dorp met anderzijds veel ‘stadse’ invloed. Dat betekent dat de vanzelfsprekendheid van kerk en geloof voor velen voorbij is.  We realiseren  ons dat de tijd waarin wij leven gekenmerkt wordt door nieuwe mogelijkheden van internet (o.a. kerkdiensten thuis luisteren & bekijken), een postmodern levensgevoel en een samenleving waarin de kerk naar de achtergrond is verdwenen.

Identiteit

De Dorpskerk Abcoude herbergt een diverse gemeenschap van mensen die zich in hun leven en handelen laten inspireren door de Bijbel en door het leven van Jezus.

Hoe de Bijbel gelezen moet worden en wie Jezus precies was en is – daar wordt verschillend over gedacht. Uitgangspunt is dat we elkaar daarin respecteren.

We gaan er wel graag met elkaar over in gesprek en dit bindt ons samen: het verlangen naar God en een wereld waarin Zijn liefde zichtbaar wordt.

Het samen beleven en vieren van ons geloof en het omzien naar elkaar – in vreugde en verdriet – vinden wij enorm belangrijk.

De Dorpskerk Abcoude staat in de protestants-christelijke traditie. Ze maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Maar tegelijkertijd kijken we ook graag over onze kerkmuren heen. Van de oecumene in ons dorp willen we werk maken en het contact met andere kerkgenootschappen schuwen we niet. Ook willen we openstaan voor iedereen die met ons mee wil doen. Kortom, wij willen een gemeente zijn van Jezus die tijd neemt voor God en voor zijn medemensen.

Visie

De Dorpskerk Abcoude biedt plaats aan iedereen op zoek naar momenten van rust, inspiratie en bezinning.

Wij willen dat de Dorpskerk een plaats is waar je even een blik op de andere wereld kunt werpen. Waar je op adem kunt komen van de drukte en problemen in het leven.

En de Dorpskerk wil een plaats zijn waar de dialoog wordt gevoerd, waar mensen proberen elkaar  te begrijpen en zo – in het klein- Gods Koninkrijk zichtbaar maken.

Uitgangspunten
7 Uitgangspunten voor het beleid 2016-2020 :
 

Wij willen handhaven en stimuleren wat goed gaat en nemen geen afscheid van de functie en rol die de Dorpskerk nu heeft. De vertrouwdheid en tradities die zij herbergt zijn veel mensen dierbaar.

 1. Wij willen handhaven en stimuleren wat goed gaat en nemen geen afscheid van de functie en rol die de Dorpskerk nu heeft. De vertrouwdheid en tradities die zij herbergt zijn veel mensen dierbaar.
 2. We willen – met respect voor de traditie- werken aan vernieuwing en verandering. In overzichtelijke en niet te grote stappen.
 3. We gaan ons kerkgebouw meer beschikbaar stellen voor het dorp.
 4. We zullen het pastoraat en het omzien naar anderen in nieuwe vormen breder en toegankelijker maken – ook voor hen die geen lid zijn.
 5. Naast de traditionele kerkdiensten op zondagmorgen experimenteren we met nieuwe vormen van vieren en creëren daardoor een breder aanbod voor mensen van verschillende generaties.
 6. We gaan ons actief richten op kinderen, tieners en hun ouders.
 7. We creëren ruimte om na te denken en maken daarmee de dialoog mogelijk over eigen levensvragen, politieke en/of ethische vragen.

Doelen en acties 2016

Algemeen
Het verder bouwen aan onze gemeente is niet van vandaag op morgen te realiseren. We gaan daarmee de komende jaren stapsgewijs aan de slag. In dit hoofdstuk hebben we onze visie en uitgangspunten vertaald en geconcretiseerd in acties waar we in 2016 mee aan de slag gaan: nieuwe en bestaande activiteiten. Het actieplan zal jaarlijks worden aangepast.

In de bijlagen zijn de verdere uitwerkingen en details per taakveld te vinden, evenals een overzicht van de betrokken leden/vrijwilligers.

Actieplan 2016

“Het verlangen naar God en een wereld waarin Zijn liefde zichtbaar wordt. Het samen beleven en het omzien naar elkaar – in vreugde en verdriet – vinden wij belangrijk.”

Om daar handen en voeten aan te geven richten we ons in 2016 op:

 • “Pastoraat: –afgeleid van het Latijnse ‘pastor’ (herder) is herderlijke zorg”:
  • Verder bouwen aan de reorganisatie van het pastoraat in de richting van signaalpastoraat: predikant, ouderlingen, bezoekmedewerkers en gemeenteleden hebben een signaalfunctie. Er wordt gesignaleerd en gewezen op lief en leed. Daarbij ligt de nadruk meer op ontmoeting dan verzorging.
  • Start en ontmoetingsgroepen rondom thema’s zoals rouw, scheiding etc.
  • Experimenteren met laagdrempelige vorm van pastoraat als inloop (spreekuur) in de kerk of in ’t Hoogt op een vast moment in de week.
 • (diaconale) Hulp en bijstand aan mensen binnen onze kerkelijke gemeente maar ook daarbuiten, dichtbij en verder weg:
  • Via het Hulpfonds Abcoude-Baambrugge. Dit fonds kan mensen financiële hulp bieden die de eindjes ternauwernood aan elkaar kunnen knopen.
  • Kerk in Actie, financiële support vanuit onze gemeente aan een project “kinderen in de knel”.
  • Voedselbank: inzamelen van voedsel ten behoeve van voedselbank Abcoude-Baambrugge.
  • Steun aan Diaconale projecten (financieel en met menskracht/vrijwilligers) gericht op actuele problematiek zoals vluchtelingen.

“In en buiten de gemeente hebben mensen vragen. Over het geloof, over wat zich in de samenleving afspeelt, over het leven….. De Dorpskerk wil een plek zijn, voor jong en oud,  waar we met elkaar over die vragen in gesprek gaan. We streven ernaar een plek –middenin in de samenleving- te bieden, naar het voorbeeld van de
“Rode Hoed ”, waar mensen met elkaar in gesprek gaan over levensvragen. “

Om daar handen en voeten aan te geven richten we ons in 2016 op:

 • Ontmoeten van elkaar en in gesprek gaan met elkaar:
  • Catechese voor tieners/kinderen
  • Bijeenkomsten voor jonge ouders
  • Boekbespreking “levenskunst voor iedereen”
  • Jeugdhonk voor tieners en Sirkelslag
  • Zin & Soep in voor- en najaar (door oecumene Abcoude)
  • Film Zien
  • Huiskamergesprekken met gemeenteleden
  • Bijbelkring
  • Bijeenkomsten Om-Zien
  • (winter) maaltijden
  • Wandelingen

“Het verlangen naar God en een wereld waarin Zijn liefde zichtbaar wordt. Het samen beleven en vieren – in vreugde en verdriet – vinden wij belangrijk. Naast de traditionele kerkdiensten op zondagmorgen experimenteren we met nieuwe vormen van vieren en creëren daardoor een breder aanbod voor mensen van verschillende generaties.”

Om daar handen en voeten aan te geven richten we ons in 2016 op:

 • Vieren met elkaar:
  • Experiment, naast de bestaande zondagse diensten, met twee laagdrempelige vieringen op een ander tijdstip, zoals bijvoorbeeld de “Kliederkerk”
  • Kinder- en tienerkerk en crèche
  • Aanstellen van vaste lectoren
  • Het aantal diensten met de cantorij uitbreiden
  • Samen met de cantor muziek en zang binnen de vieringen breder (en creatiever) vormgeven
  • 3x per jaar een oecumenische dienst met de C&D kerk

“De Dorpskerk Abcoude biedt plaats aan iedereen op zoek naar momenten van rust, inspiratie en bezinning. Wij willen dat de Dorpskerk een plaats is waar je even een blik op de andere wereld kunt werpen. Waar je op adem kunt komen van de drukte en problemen in het leven. De Dorpskerk: een ont-moetingsplek –middenin in ons dorp.”

Om daar handen en voeten aan te geven richten we ons in 2016 op:

 • Een open en toegankelijke kerk:
  • Openstelling van de Dorpskerk van mei – sept, minimaal 2x per maand met waar mogelijk brede programmering
  • Opleveren herinrichtings- en exploitatieplan voor de Dorpskerk en ‘t Hoogt

Mensen, middelen en communicatie 2016

We hebben mensen, financiële – en communicatie middelen nodig om de genoemde activiteiten uit te voeren en uit te dragen.  Om daar handen en voeten aan te geven richten we ons in 2016 op:

 • Sprankelende Binding
 • Actuele en uitdagende website
 • Facebook pagina
 • Centraal email adressenbestand
 • Uitwerking van actieplan met betrekking tot “handen aan het bed/uitvoeringscapaciteit”

Welkom in dit huis

Hier is een stoel voor wie moe is
Hier is hoop voor wie verdwaald is
Hier is liefde voor wie vol wrok is
Hier is geloof voor wie twijfelt

Hier ben je thuis
Hier ben je verwacht zoals je bent
Want zo dikwijls
heeft God naar jou gezocht

zo dikwijls heeft hij op jou gewacht
Uren, dagen, maanden,
jaren misschien

Sta even stil, bewonder

de schoonheid van deze kerk
Adem het verleden van dit huis,
je eigen nieuw begin
Sluit even je ogen, wordt even stil
Want in de stilte hoor je de echo
van Gods woord

Ga even zitten,
hol ook hier jezelf niet voorbij
Vouw je handen, open je hart, bid
En als je dat niet kan,
als je niet  geloven kan

omdat je pijn hebt,
ga dan toch naar je eigen huis
met de zegen:

‘Vrede en alle goeds’