Diaconie

De taakgroep

De diaconie vormt als het ware de handen en voeten van de gemeente. Zij stimuleert gaven te delen waar dit nodig is en biedt concrete hulp waar dit mogelijk is. Dus “helpen waar geen helper is”. Zij maakt de gemeente telkens weer bewust van haar diaconale roeping.

Werkgroepen

Binnen de taakgroep Diaconaat zijn diverse werkgroepen en commissies actief; zoals ZWO, bloemendienst, Hulpfonds Abcoude-Baambrugge. De activiteiten van de taakgroep richten zich niet alleen op de eigen kerkelijke gemeente, maar zijn ook naar buiten gericht.

Heilig Avondmaal en meer

De diakenen bereiden de viering van het Heilig Avondmaal voor en zorgen samen met de predikant voor een ordelijk verloop van deze viering. Ook vertegenwoordigt de diaken samen met de ouderling de kerkenraad tijdens de erediensten en rouw- en trouwdiensten. Daarnaast speelt de diaken een rol bij Avondmaal-aan-huis vieringen en de ziekenzalving.

Contact

U kunt contact opnemen met de voorzitter van de Diaconie door hier te klikken